Thực hiện Công văn số 659/SGDĐT-TTr ngày 02/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, thực hiện công văn ...